MY RAZEM МИ РАЗОМ

Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.myrazem.net.
Data publikacji strony internetowej: 2022-10-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-02
Data sporządzenia deklaracji: 2022-10-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-02.

Strona internetowa www.myrazem.net jest częściowo zgodna
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niedostępne elementy i treści

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do osoby odpowiedzialnej za obsługę strony:
Łukasz Wrona,

mailowo:
kontakt@pospoliteruszenie.net

telefonicznie:
660 730 930

W zgłoszeniu podaj:
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem Os. Oświecenia 33/66, 31-636 Kraków. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na 2 piętrze. W budynku nie ma windy. Nie ma także dostępu do toalety dla osób z niepełnosprawnościami Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W siedzibie można skorzystać z tłumacza z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach 08.00 – 11.00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
• Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
• Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
• Zdjęcia i grafiki w serwisie mają pola alternatywnych opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W menu umieszczonym z boku każdej podstrony znajdują się pomocne opcje:
• „Wersja kontrastowa”
• „Wersja tekstowa”
• „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
• Wersja w skali szarości
• Wersja czytelna czcionka
• Podkreślenie linków

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

• [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
• [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

• [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
• [-] aby pomniejszyć widok

Przejdź do treści